Privacy statement

MijnZZPloket

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom nemen wij de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht bij de verwerking van de persoonsgegevens. Het doel van MijnZZPloket is een succesvolle dienstverlening aanbieden. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van een ondernemer verwerken en opslaan in onze database.

Alle gegevens die wij van onze (aspirant) ondernemers hebben, worden vertrouwelijk behandeld en slechts doelmatig verwerkt. Bovendien worden gegevens niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Door ons privacy statement inzichtelijk maken, laten wij zien wat wij doen met jouw persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Overal waar in dit statement wordt gesproken over  “wij” of “ons/onze”, wordt bedoeld MijnZZPloket kantoorhoudende aan de Aarhusweg 2-15, 9723 JJ te Groningen.

Bezoek van onze websites
Je kan onze website bezoeken zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de analytics dienst. Deze dienst gebruiken wij om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt er alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt met als doel de werking van de website te analyseren en verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Google analytics worden gebruikt op een privacy vriendelijke manier, op basis van de informatie gegeven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat MijnZZPloket de volgende stappen heeft ondernomen.

 • Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • Jouw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • Het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van een andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?
Persoonsgegevens worden op diverse manieren door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere door:

 1. inschrijving op onze website;
  2. inschrijving op ons kantoor;
  3. aanmelding op een andere wijze bij ons.

Waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld?
Ons doel is om onze dienstverlening succesvol te laten plaatsvinden. Hiervoor hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Maar natuurlijk verwerken wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bereiken van ons doel.

1. Bij het inschrijven van onze ondernemers verzamelen wij:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Indien van toepassing Kamer van Koophandel nummer;

Meer gegevens hebben wij niet nodig om jou van dienst te kunnen zijn.

2. Als jij met ons een overeenkomst aan gaat, verzamelen wij verder nog een aantal (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens. Hiervan zijn er een aantal af te leiden van jouw identiteitsbewijs.
Wij verzamelen jouw:

 • BSN;
 • Bankrekeningnummer;

Als dienstverlener hebben wij een wettelijke bewaartermijn van bovengenoemde gegevens om aan onze verplichtingen te voldoen.Wij verwerken in ieder geval jouw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens vanwege andere verwante doeleinden worden verwerkt, o.a. voor het bevorderen van jouw onderneming, voor kwaliteitsdoeleinden (certificering) of voor subsidies aan te vragen dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten etc.Welke gegevens verstrekken wij aan en derden?Indien jij ons toestemming hebt gegeven om jou diensten te verrichten, is het ons daardoor toegestaan om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Daarbij worden slechts de noodzakelijke gegevens verstrekt, zodat derden in staat zijn hun taken uit te voeren.

Welke gegevens worden aan een potentiële opdrachtgever verstrekt?

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Indien van toepassing Kamer van Koophandel nummer.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen op basis van een wettelijke verplichting, dan wel ter uitvoering van een (nog te sluiten) overeenkomst of als er een gerechtvaardigd belang bestaat.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens, zolang als dit noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij de toepasselijke, geldende, wettelijke bewaartermijnen.Vanaf het moment dat jij je inschrijft bij ons, geef je ons toestemming om jou van diensten te voorzien. Wij bewaren jouw gegevens maximaal twee jaar vanaf het moment van inschrijving. Op het moment dat jij aan ons mededeelt dat je niet langer gebruik wilt maken van onze dienstverlening, worden je gegevens vanaf dat moment direct in ons systeem geanonimiseerd.

Welke gegevens van zakelijke relaties verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen, waarmee wij zaken doen met als hoofddoel het onderhouden of opbouwen van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een overeenkomst.
De persoonsgegevens die verwerkt worden, blijven beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn, zoals naam, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en functies. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, waarbij de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

Beveiliging van gegevens
Wij spannen ons voortdurend in en nemen passende organisatorische en technische maatregelen om de bij ons aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Werknemers van MijnZZPloket hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien is met de werknemers van MijnZZPloket een geheimhoudingsbeding overeengekomen.

Datalek
Mocht het onverhoopt ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, voorkomen dat anderen onrechtmatig aan jouw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken je dringend om hiervan melding te doen, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?
Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering (vergetelheid) en dataportabiliteit van de gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst identificeren.
De gegevens die wij hebben verwerkt kunt je te allen tijde opvragen bij ons. Ook wanneer je een verzoek doet tot correctie of verwijdering zullen wij hieraan, mits wettelijk mogelijk, medewerking verlenen. Het verzoek wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoord.

Derden
Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met onder andere het beheer en de beveiliging van onze systemen. Mogelijk hebben deze partijen inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. De ingeschakelde partijen zijn uitsluitend geautoriseerd om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij voor MijnZZPloket verrichten.

Wijzigingen
Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op www.mijnzzploket.nl

Vragen of opmerkingen
Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan contact met ons op via info@mijnzzploket.nl